SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

УЧАСТНИЦИ

Училища „Doga”, основани през 2002 г., имат 8 образователни градчета в Истанбул, обхващащи 39 училища от детски градини до гимназии, 15 000 ученика, 1 000 служителя. Целта на училища „Doga” („природа” на турски) е да предостави индивидуално развитие на учениците по начин, който е многопосочен, въвличащ, творчески и чувствителен. Любовта към природата, идеята за учене с природата стои в основата му. Училища „Doga” отдават голямо внимание и на внедряването на ИКТ. Всички класове са оборудвани с интерактивни дъски. „DOGA online” е виртуална библиотека, позволяваща на учителите и учениците да следят онлайн предметите от учебния план. "E-HOMEWORK" предоставя на учениците възможност да пишат домашните си интерактивно/онлайн, използва се и за подготовката на проекти и изпити. Родителите и учителите могат да проверяват дейностите на учениците. "E-Doga" позволява на родителите да имат достъп до информация като програмата на децата им, учителите, датите/резултатите от изпитите и т.н. "E-Doga" се използва за създаването на образователен триъгълник: ученици – учители - родители.

Fondazione Idis-Citta della Scienza е организация с идеална цел, действаща в Неапол от 1987 г. и играеща главна роля в разпространението на научно знание, технологични иновации и проучвания в образованието. Научният център, чрез качеството, което предлага, съдържанието, високата интерактивност, размерите (10 000 кв.м) и иновациите в технологиите и изложбените пространства, е първият интерактивен научен музей в Италия (с около 350 000 посетителя годишно) и е получил важни награди на европейско равнище: награда „Micheletti” през 2005 г. за най-добър научен музей на Европейския форум на музеите и награда „Декарт” за научна комуникация през 2006 г. Сред големия брой дейности, разработени по въпроса за училищното образование, трябва да бъдат споменати: проектът „Legality&Science” – разработен заедно с италианската полиция – посветен на разпространението на превантивна култура на равенство между учениците; постоянният европейски ресурс Център за неформално учене (EC FP6).

„Сирма Медия“ е водещият български издател на мултимедийно знание – електронни енциклопедии, речници, електронни уроци, образователни игри, уеб-базирани портали на знанието и езикови инструменти. „Сирма Медия“ има богат опит в дизайна, софтуерната разработка и поддръжката на мултимедийни продукти и услуги на знанието, повечето от тях поръчани от българското Министерство на образованието, младежта и науката. Продуктите на „Сирма Медия“ са лицензирани за всички български училища и активно се използват в образователния процес в рамките на настоящия държавен учебен план. „Сирма Медия“ разработва и организира квалификационни обучителни курсове за учители. „Сирма Медия“ е част от холдинга „Сирма Груп“, който е една от трите най-големи софтуерни компании в България, с над 400 висококвалифицирани служители. Чрез една от компаниите си – „Онтотекст” (изследователска и развойна лаборатория за обработка на знания), холдингът е най-активният български участник в Пета и Шеста Европейска рамкова програма.

Групата за Образователни изследвания и оценки (ОИО) на Института за приложна и компютърна математика (ИПКМ) е малък научен екип, базиран в Хераклион, Крит, Гърция. Той провеждащ изследвания в областта на: Обучение чрез технологии – фокус върху педагогическата ефективност на различни обучителни подходи (експериментални, адаптивни, учене чрез примери), организиране на преподаване/учене и самооценка. Проучени са и различни теории за организиране на ученето, сред които и теорията за множествена интелигентност; професионалното развитие на учителите – фокус върху педагогическите приложения на ИКТ и педагогика на специфични дисциплини; учене през целия живот – фокус върху използването на нови технологии във формалното и неформалното учене; социалноикономически проучвания – фокус върху приложенията на ИКТ в обучителния процес и организационната промяна.

Асоциация „Център за творческо обучение” (АЦТО) е организация с идеална цел, основана да работи за обществения интерес в областта на образованието и се стреми да допринася за позитивната промяна в образованието – промяна към практическо обучение, което ефективно овладява основните компетенции и помага на учащите да подобрят възможностите си за потенциална социална и професионална реализация и насочва работата си най-вече към младите хора в училищна възраст. Асоциацията разработва програми за извънкласни дейности, предлагащи балансирано и цялостно развитие на личността на младежите, насърчава свободното общуване и творческия подход към знанието. Освен работа с младежи, асоциацията предлага и голям брой програми за обучение на учители, насочени към разпространението на интерактивните методи и иновативните подходи в преподаването. През 2009 г. АЦТО започна създаването на мрежа от партньорски училища в България, която към момента има повече от 40 активни члена и продължава да се разширява.

Влашкият университет Търговище е държавен университет, основан през 1992 г. Състои се от 8 факултета (дългосрочни програми от 3 и 4 години). Университетът предлага 28 бакалавърски програми, 26 магистърски програми, докторски програми (по история, материалознание и икономика), курсове за обучение на учители и дистанционни курсове, курсове за учене през целия живот. Във всички форми на обучение участват 12 000 студенти, водени от 350 преподаватели. Като организатори на курсове за обучение на учители и дистанционни курсове, заедно с опита, придобит по проектите Сократ-Комениус (като координатори и партньори), преподавателите от университетския екип имат богат опит в работата с виртуални инструменти, платформи за съвместна работа и уеб-споделяне.