SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

Participanţi

Şcolile Doga, înfiinţate în 2002, includ 8 campusuri în Istanbul, 39 de şcoli de la grădiniţă până la liceu, 15000 elevi, 1000 angajaţi. Obiectivul Şcolilor Doga ("Natura" în limba turcă) este de a oferi o dezvoltare individuală a elevilor, multidirecţională, participativă, creativă şi sensibilă. Idea de bază este de a iubi natura şi de a învăţa prin intermediul naturii.

Şcolile Doga acordă, de asemenea, o mare importanţă integrării instrumentelor TIC in procesul de predare-învăţare. Toate clasele sunt dotate cu table inteligente. Platforma "DOGA online" este o librărie virtuală ce permite elevilor şi profesorilor urmărirea online a subiectelor din programă. Platforma "E-HOMEWORK" oferă elevilor facilităţi pentru realizarea temelor de casă interactiv/online, fiind în acelaşi timp folosită şi pentru realizarea proiectelor şi desfăşurarea examenelor. Părinţii şi profesorii pot verifica prin intermediul acesteia activităţile copiilor.

Platforma "E-Doga" permite părinţilor să acceseze diferite informaţii precum orarul copiilor lor, profesorii, orarul/rezultatele examenelor etc. În acelasi timp, platforma "E-Doga" este folosită pentru a realiza cu succes triunghiul relaţional educaţional elevi – profesori – părinţi.

Fondazione Idis-Citta della Scienza este o organizaţie non-profit ce operează în Napoli din 1987 şi joacă un rol important în diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice, inovaţiilor tehnologice şi rezultatelor cercetării în educaţie. Centrul ştiinţific a devenit, datorită obiectivelor, conţinuturilor, interactivităţii, dimensiunii (10.000 mp) şi inovării tehnologice şi expoziţiilor, primul muzeu ştiinţific interactiv din Italia (cca 350.000 vizitatori pe an) şi a primit premii importante la nivel european: Premiul Micheletti în 2005 pentru cel mai bun muzeu ştiinţific şi Premiul Descartes pentru Comunicare Ştiinţifică, în 2006. Printre numeroasele activităţi desfăşurate în domeniul educaţiei şcolare se pot menţiona: proiectul Legalitate & Ştiinţe – dezvoltat în colaborare cu Poliţia Italiană – pentru creşterea culturii conştientizării şi prevenirii în rândul studenţilor; proiectul PENCIL - Permanent European Resource Centre for Informal Learning (EC FP6)

Sirma Media este o instituţie din Bulgaria, lider în publicarea de cunoştinţe multimedia: e-enciclopedii, dicţionare, e-lecţii, jocuri educaţionale, portaluri web de cunoştinţe şi instrumente dedicate studiului limbilor straine. Sirma Media are o experienţă semnificativă în proiectarea şi dezvoltarea de software, asistenţa şi mentenanţa produselor şi serviciilor de cunoştinţe multimedia, majoritatea comandate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Ştiinţei din Bulgaria. Produsele Sirma Media sunt licenţiate pentru toate cele 3000 de şcoli din Bulgaria şi sunt utilizate, în mod activ, în procesul educaţional, conform programei. Sirma Media dezvoltă şi organizează cursuri de instruire a profesorilor.

Sirma Media face parte din Sirma Group Holding, una dintre primele trei companii de software din Bulgaria, cu mai mult de 400 de angajaţi foarte bine pregătiţi. Prin intermediul uneia dintre companii sale - Ontotext (laborator de cercetare şi dezvoltare în procesarea cunoştinţelor) Sirma Group Holding este cel mai activ participant în programele de cercetare europene cadru 5 şi 6.

Grupul de Cercetare şi Evaluare Educaţională (ERE - The Educational Research and Evaluation Group) a Institutului de Matematică Aplicată şi Computaţională (IACM - Institute of Applied and Computational Mathematics) reprezintă o mică echipă de cercetare din Heraklion, Creta, Grecia. Preocupările de cercetare ale grupului sunt în domenii precum: învăţarea asistată de tehnologie – centrată pe eficienţa pedagogică a diferite abordări de învăţare (experimentală, situată, adaptivă), organizarea predării / învăţării şi auto-evaluarea. De asemenea, sunt studiate şi diverse teorii privind organizarea învăţării, printre care teoria inteligenţelor multiple; dezvoltarea profesională a profesorilor – centrată pe aplicarea pedagogică a TIC-ului şi pedagogia disciplinei cu orientări specifice; învăţarea pe tot parcursul vieţii – centrată pe utilizarea noilor tehnologii în diferite medii de învăţare formale şi informale; cercetarea socio-economică – centrată pe implicaţiile utilizării TIC în procesul de învăţare şi de schimbare organizaţională.

Center for Creative Training Association (CCTA) e o asociaţie non-profit, înfiinţată cu scopul de a lucra pentru binele public în domeniul educaţional. Organizaţia urmăreşte să contribuie la schimbarea pozitivă în domeniul educaţional şi al instruirii – o schimbare către o educaţie practică, care să conducă efectiv la formarea competenţelor cheie şi care să ajute elevii/cursanţii să-şi îmbunătăţească potenţialul pentru succes social şi realizare profesională. CCTA îşi îndreaptă activitatea, în principal, către tinerii aflaţi la vârsta de şcolarizare. CCTA dezvoltă programe pentru activităţi extraşcolare care oferă o dezvoltare echilibrată şi cuprinzătoare a personalităţii tinerilor, încurajează comunicarea liberă şi abordarea creativă a cunoaşterii. În plus faţă de lucrul cu tinerii, CCTA oferă un mare număr de programe de formare a profesorilor, menite să disemineze metode interactive şi abordări inovative în predare. În 2009, CCTA a început dezvoltarea unei reţele de şcoli partenere din Bulgaria, care momentan include mai mult de 40 de membri activi şi continuă să se extindă.

Universitatea Valahia din Târgovişte este o universitate de stat, înfiinţată în 1992. Universitatea are în structura sa 8 facultăţi, în cadrul cărora sunt organizate programe de studii universitare de licenţă de 3 sau 4 ani. Universitatea organizează 28 de programe de studii de licenţă, 26 de programe de studii universitare de master, studii universitare de doctorat (în domeniile istorie, ştiinţa materialelor, contabilitate şi management), cursuri de formare continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar şi cursuri de învăţământ la distanţă. În prezent, la toate formele de învăţământ, studiază aproximativ 12.000 de studenţi sub îndrumarea competentă a peste 350 de cadre didactice. Ca urmare a organizării cursurilor de instruire a profesorilor din învăţământul preuniversitar, programelor de învăţământ la distanţă, dar şi datorită participării în diferite proiecte Socrates-Comenius (ca instituţie coordonatoare sau ca partener), personalul universităţii a câştigat o experienţă importantă în lucrul cu instrumente virtuale, platforme de colaborare şi instrumente de partajare web.